ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:   10/  36

Дана:  22.07.2019.године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

                На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 106/2018)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, Директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Виши физиотерапеут –   Служба за физикалну медицину и рехабилитацију  –  Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање из области медицине, на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године смер струковни физиотерапеут  или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,смер – виши физиотерапеут,лиценца за рад у струци, положен стручни испит.

 

Опис послова: Обавља специјалне видове физикалне терапије (експоцијалне струје, кинези терапију  и сл.). Непосредно спроводи третман физикалне медицине и рехабилитације. Врши  активну терапију код пацијената код којих је нужна физикална терапија под надзором и по упутствима доктора медицине-специјалисте физикалне медицне и рехабилитације Ради уз помоћ апарата за физикалну  терапију, електротерапију, и стара се да исти увек буду у исправном стању.Спроводи електростерилизацију, кинези терапију,  хидротерапију, парафинску    терапију. Ради и друге послове из своје стручности за  целокупну амбуланту по налогу доктора у амбуланти и  шефа којима је  непосредно и одговоран.         

                                                         

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија лиценце (Решење о упису Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

   -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

 др Живко Врцељ