КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''

КБЦ ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-383/2019 од 04.04.2019 (Закључак 51 број 112-2980/2019 од 26.03.2019. године) и Дописом бр. 112-01-612/2019-02 од 16.05.2019. године (Закључак 51 број 112-4271/2019 од 25.04.2019. године)  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средсава), расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

6 медицинских сестара-техничара за рад на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и радним искуством на пословима здравствене заштите од најмање 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – најмање 3 месеца (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техичара Србије,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место - 6 медицинских сестара-техничара”.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                  

 

                                                                                        

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 Спремача/Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу хигијене на неодређено време,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

 1. радно искуство у струци
 2. оцена на разговору

Заинтресовани кандидати подносе  - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2, доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), оверену фотокопију: дипломе о завршеном сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 2 Спремача/Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу хигијене“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.     

                                                                

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 лабораторијски техничар у дијагностици за рад  на одређено време ради замене привремено одсутне запослене

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за лабораторијског техничара су:

 • медицинска школа – смер лабораторијски техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе, уколико је школа завршена у иностранству – нострификацију (све 4 године),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уколико је школа завршена у иностранству - нострификовану, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 1 лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби лабораторијске дијагностике”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                                          

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

 • виша медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 • просечна оцена на студијама
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору (интервју)

Заинтресовани кандидати подносе неоверену:

 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • неоверене фотокопије: доказa о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказa о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • неоверене фотокопије: доказa о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказa о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказa о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 више медицинске сестре-техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

                                                                                        

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

9 медицинских сестара-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријум:

 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адресом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • доказ о општој здравственој способности; неоверену фотокопију: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 9 медицинских сестара-техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.       

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра                                                                                                     

Доц. др Марија Здравковић