Завод за јавно здравље Суботица

Завод за јавно здравље Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица в.д. директорица Завода за јавно здравље Суботица др Весна Вукмировић

 дана 22.07.2019.  године објављује на огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР на одређено време у трајању од једне године због повећаног обима посла, са пуним радним временом, (један извршилац)

Услови:

- завршена средња медицинска школа – општег или лабораторијског смера.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за превенцију и контролу болести

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој и/или вишој школи,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вишу медицинску сестру- санитарног техничара, ако је кандидат са радним искуством.
  • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, ако је кандидат са радним искуством,
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију возачке дозволе за возила Б категорије,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.
  • уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак,

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.