СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на одређено време ради замене привремено одсутног радника  , са пуним радним временом  и то :

 

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТЕГ СМЕРА

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

 • положен стручни испит
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестре-замена " или лично у просторијама Болнице.

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

 

На основу Закључка   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број 112-655/2019 од 25.01.2019. године и дописа Министарства здравља број: 112-01-46/2019-02 од 19.02.2019. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на   неодређено време, са пуним радним временом

 

За радно место: Возач санитетског возила у болничким установама

Опис посла: Врши превоз пацијената који није хитан али је оправдан и медицински неопходан

-помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената

-одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилима

             -Врши превоз радника ради обављања службених послова.

              -Обавња дистрибуцију службене поште.

           -  Дужан је да води редовну и исправну евиденцију  о пређеној   километражи и

             количини утрошеног  горива и мазива.

            -Дужи се возилом и алатом.

              -Одржава возила и опрему у гаражи.

              - Обавештава шефа техничке службе о променама на возилима.

         -Води евиденцију регистррација возила и обавештава о потреби  вршења

               регистрације и сервисирања возила.

               - Обавезан    је да се у свако доба одазове на позив   дежурног лекара ради превоза

               болесника или раника.у хитним случајевима.

               - По потреби чисти снег у кругу болнице.

              -Одржава чистоћу у просторијама аутогараже.

               -По потреби обавља    и друге послове по налогу претпостављеног или директора

              болнице.

            - Употребљава моторна возила, средње сложене апарат   и ручна средства за рад.

              -За свој рад одговара шефу техничког одсека.

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-Средње стручно образовање,IV степен стручне спремe, положен возачки испит Б категорије

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној средњој стручној школи

IV  степен стручне спреме

-Оверену фотокопију возачке дозволе за Б категорију

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за возача " или лично у просторијама Болнице.

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић

 

На основу Закључка   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број 112-5283/2019 од 29.05.2019. године и дописа Министарства здравља број: 112-01-710/2019-02 од 18.06.2019.. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на неодређено  време , са пуним радним временом  и то :

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТЕГ СМЕРА

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

 • положен стручни испит
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестре " или лично у просторијама Болнице.

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић