Завод за јавно здравље Краљево

Завод за јавно здравље Краљево

Брoj: 769

 Датум: 24.07.2019.г.

 

Нa основу члана 192. а у вези са чланом  24.  Закона о раду (“ Сл. гл. ” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 33/12, 75/14, 13/17-УС и 113/17) и члана  9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гл. РС“ број 01/15 и 8/18), ВД директора Завода за јавно здравље Краљево,  дана 24.07.2019. године д о н о с и

 

О Д Л У К У

 

О поништењу конкурса-јавног огласа  за пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. Поништава се конкурс-јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време на радно место доктора медицине у Центру за хигијену и хуману екологију, који је објављен на огласној табли националне службе за запошљавање Краљево и на интернет страници Министарства здравља дана 23.07.2019. године.

 

  1. Конкурс-јавни оглас се поништава у целини из формално-правних разлога.

 

III. Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се на на огласној табли националне службе за запошљавање Краљево и на интернет страници Министарства здравља.

 

ВД Д И Р E K T O Р А

Мр сци др Александар Мацан

 

Брoj: 770

 Датум: 24.07.2019.г.

 

Нa основу члана  7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гл. РС“ број 106/18), члана 22. Статута Завода за јавно здравље Краљево, у складу са кадровским планом  за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  на основу сагласности Министарства здравља  Закључком 51 број 112-6386/2019 од 26.06.2019. године, ВД директора Завода за јавно здравље Краљево,  дана 24.07.2019. године р а с п и с у ј е

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време,

са пуним радним временом, једног ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

у Центру за контролу и превенцију болести

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

 

  • Да има завршен медицински факултет;
  • Положен стручни испит;
  • Лиценцу издату од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Краљеву и на сајту Министарства здравља.

            Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

  • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију Лиценце или решeња о упису у ЛК
  • Извод из књиге рођених .

Пријаве се подносе на адресу Завод за јавно здравље Краљево, Улица Слободана Пенезића број 16. или лично на адресу Улица Југ Богданова број 112.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације могу се добити на телефон 036/392-336 у правној служби.

 

ВД Д И Р E K T O Р А                                                                                                         

Мр сц. др Александар Мацан