ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

Дел. бр: 2333/2

Датум: 15.07.2019. године

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2333/1 од 15.07.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

Два (2) извршиоца: Лабораторијски техничар у дијагностици у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове 

Опис посла:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања
 • врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • ради на биохемијским и другим анализаторима
 • правилно одлаже медицински отпад
 • примењује мере заштите од интрахоспиталних инфекција
 • ради у сменском раду
 • обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговара непосредном руководиоцу, главној сестри Института и руководицу организационе јединице

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем два лабораторијска техничара у дијагностици у Одељењу за лабораторијску дијагностику“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић