ДОМ ЗДРАВЉА-РАШКА

ДОМ ЗДРАВЉА-РАШКА

Број: 2311/2019

Датум: 17.07.2019. год.

36350 РАШКА

Ул.др Јовановића бр.4

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време једног доктора медицине за замену  привремено  одсутног запосленог, до његовог повратка.   

Радни однос се заснива на одређено време  са пуним радним временом  у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи ,кућним лечењем и санитетским транспортом болесника и стоматологије.

 

Услови :

  1. -Завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине ,лиценца , /VII-1 степен ,всс/

 

          Уз пријаву кандидати за заснивање радног односа подносе:

               - оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету,

              - оверену копију потврде о положеном стручном испиту,

              - оверену копију  лиценце за рад

              - потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након   

                положеног стручног испита

               - кратку  биографије.

 

     Пријаве се могу поднети у року од  осам   дана  од дана објављивања  огласа у публикацији ,, Послови “ Националне службе  за запошљавање и на сајту Министарства здравља , огласној табли Дома здравља  и то непосредно или на адресу Дома здравља Рашка  ул др Јовановића бр 4. 36350 Рашка.

Избор између пријављених кандидата  извршиће се у складу са законом и Посебним

колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

Оглас саставио

 Реф.за правне ,кадров. и админ..послове

 Драгана  Вуковић

 

 Правно контролисао

Дипл.правник Бојан Јовановић   

                                                                  

Дом здравља Рашка         

ВД ДИРЕКТОР

Др Милисав Гаљак