Општа болница Петровац на Млави

Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018 годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1). -на одређено време због замене одсутне запослене која је на боловању, породиљском одсуству и одсуству ради неге детета  са пуним радним временом и то:

Гинеколошко-акушерска сестра / бабица у породилишту – извршилаца 1 (један)

Услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

1) средње образовање у трајању од четири године / медицинска школа /

гинеколошко/акушерска сестра,

- стручни испит;

-лиценца / решење о упису у комору;

- најмање две године радног искуства у наведеном звању.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном  средњом медицинском школом, смер гинеколошко/акушерска сестра.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца о радном искуству (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану  личну карту.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос.

 

5). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.  

                                                               

 6). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави.

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.                                                                    

В.д  Директора

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић