“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1931/2019 од 26.02.2019. године и 51 број: 112-6386/2019 од 26.06.2019. године вд директора Клинике дана 24.07.2019. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Доктор медицине.

            Услови:

 1. Медицински факултет (VII степен),
 2. Положен стручни испит за доктора медицине,
 3. Лиценца и
 4. Искуство у раду са полупокретним и непокретним пацијентима.

Два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Виши физиоптерапеут.

            Услови:

 1. виша медицинска школа – струковни терапеут (VI степен),
 2. положен стручни испит,
 3. радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима и
 4. радно искуство у струци минимум 6 месеца.

Шест извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима.

Услови:

 1. средња  медицинска школа –  (IVстепен),
 2. положен стручни испит,
 3. искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима и
 4. радно искуство у струци минимум 6 месеци.

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Техничар одржавања одеће – перач веша.

Услови:

 1. основно образовање/КВ.

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту возач санитетског возила у болничким установама.

Услови:

 1. Средње образовање,
 2. Радно искуство у струци минимум једна година,
 3. возачка дозвола Б категорије
 4. Радно искуство у превозу полупокретних и непокретних пацијената је предност.

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту сервирка.

            Услови:

 1. I степен образовања и
 2. радно искуство са полупокретним и непокретним пацијентима.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и
 • неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 01.08.2019. године).

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др

Жељко Кањух