Дом здравља Младеновац

Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС.бр 72/2009,107/2009,88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014,106/2015,113/2017 i 105/2017),у вези са чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број 112-01-612/2019-02 od 17.05.2019 године , Дом здравља у Младеновцу расписује

оглас

за пријем у радни однос:         

 

  1. ВОЗАЧ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

  

Радни однос се заснива на неодређено време .

УСЛОВИ ЗА РАДНО МЕСТО ПОД рб. 1                     

III  степен стручне спреме

КВ Возач моторних возила            

             - Поседовање возачке дозволе Б категорије

             - Спремност за рад у сменама и ноћу                                                                                             

             - Искуство на пословима возача хитне медицинске помоћи у трајању од две године.

 

КРАТАК ОПИС ПОСЛА:  

     Врши превоз пацијента санитетским возилом, по налогу доктора медицине. Учествује у уношењу и изношењу непокретних болесника у возило као члан екипе или самостално. Врши контролу исправности сигналних уређаја, контролу уља и др. у возилу. Одржава хигијену возила, отклања једноставније неисправности у возилу (замена сијалица, осигурача и сл.), води уредно прописану документацију и евиденцију о коришћењу возила, брине о рационалној потошњи горива и безбедености пацијената и возила, одговаран је за возило са опремом и резервним деловима, стара се да је возило у исправном стању и све кварове благовремено пријављује аутомеханичару. Обавља и друге послове по налогу одговорног возача, главног техничара и начелника службе.Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

-Кандидати за радно место  достављају

-Пријаву на оглас са кратком биографијом                                                                            

- Доказ о полеженом испиту за возача Б категорије – важећа возачка дозвола 

-Доказ о искуству на траженом радном месту   

-  Фотокопију личне карте

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

      Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком ПРИЈАВА НА ОГЛАС- НЕ ОТВАРАТИ,у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање-“Послови”, на адресу Дом здравља Младеновац ,ул.Краљице Марије бр.15. Тел. 011 8231-980 Не благовремене пријаве се неће разматрати.  Изабрани кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.    

ВД ДИРЕКТОРА 

Др Душица Миловановић