Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/18), Кадровског плана бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад и  члана 21. Статута Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, директор расписује следећи

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до 6 (шест) месеци са пуним радним временом за следеће радно место, односно послове:

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ........................................................................1 извршилац

 

Услови за пријем у радни однос:

 • ВСС, 7-1 степене стручне спреме, медицински факултет,
 • стручни испит,
 • специјалистки испит,
 • лиценца и
 • познавање рада на рачунару.

Опис послова: утврђује дијагнозу кардиоваскуларних болести сходно домаћим и међународно прихваћеним критеријумима, спроводи функционалну дијагностику кардиолошких пацијената и остале послове предвиђене Правилником о организацији и систематизији радних места.

Кандидати за радно место су дужни да уз пријаву доставе:

 • оверену фотокопију доказа о завршеној медицинском факултету
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
 • оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте и
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Новом Саду

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Завод за здравстевну заштиту радника Нови Сад, Футошка бр. 121, 21000 Нови Сaд са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос"

Јавни оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, Завода за здравствену заштиту радника и код Националне службе за запошљавање у Новом Саду.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 25.07.2019. ДО 01.08.2019.године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.