ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

   На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-593   од  24.07.2019.    године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С 

          

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом до повратка са боловања ( одржавање трудноће , породиљског одсуства  и одсуства са рада ради посебне неге детета):

1.Служба за интерну медицину

 – Одељење за интерне болести -  2 медицинске сестре/техничара на болничком  одељењу,

 – Одсек за хематологију -  1медицинска сестра/техничар у онкологији,хемиотерапији и брахитерапији           

2.Служба за неурологију – Одељење неурологије - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

3.Служба за офталмологију – Одељење за офталмологију - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

4.Служба за гинекологију и акушерство – Одељење за акушерство са неонатологијом - 1 гинеколошко акушерска  сестра/бабица у породилишту

5.Одељење за лабораторијску дијагностику – 1 лабораторијски техничар у дијагностици

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

Под тачком 1, 2 и  3   - IV  степен - средња медицинска школа општег смера,стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању (приправнички стаж).

Под тачком  4 - IV  степен - средња медицинска школа акушерског смера, стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању (приправнички стаж).

Под тачком  5 - IV   степен - средња медицинска школа смер лабораторијски техничар, стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању(приправнички стаж).

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије