ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

На основу  члана 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' број 106/2018),Одлуке директора Дома здравља Прокупље  бр.2509 од 25.07.2019. године, Сагласности Министарства здравља – Комисије за кадрове 112-01-790/2019-02 од 12.07.2019. године (број 2482 од 23.07.2019. ) у складу са Кадровским планом Дома здравља Прокупље за 2018.годину Министарства здравља РС ( бр. 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године)  и члана 23. Статута Дома здравља Прокупље, директор Дома здравља Прокупље расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I   Ради замене доктора на специјализацији примиће се у радни однос на одређено време, до њиховог повратка са специјализације:       

Доктор медицине , 3 извршиоца, са пуним радним временом.

Опис послова:

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,

-предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-ради у превентивним саветовалиштима;

-организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемије и мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због

            болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

за свој рад одговоран/а  је начелнику службе

 

Услови за заснивање радног односа:

 Високо образовање:

-           на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

-стручни испит у складу са Законом о здравственој заштити;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у струци.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 

  1. ПРИЈАВУ на конкурс
  2. кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;
  3. Оверену копију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;
  4. Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико је чипована);
  5. Фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)
  6. Доказ о положеном стручном испиту (оверена копија)
  7. Лиценцу (оверена копија)
  8. Потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци – не старију од 30 дана (оригинал)

 

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацији   ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављати:

  • поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља Прокупље,ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

 

'' ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ'',

  • лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним даном од 07 .00 до 14.00 сати.

                                                                                               

ДИРЕКТОР

др Зорица Момчиловић