ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-5283/ 2019 од 29.05.2019.год и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-595 од  24.07.2019. године                                                                                                                                                                                                                      Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С 

За пријем  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

1.Служба за психијатрију - Одељење психијатрије - 1 медицинска сестра/техничар  у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

2.Служба за анестезију са реаниматологијом -

А. – Одсек за интензивну негу -1 медицинска сестра/техничар у интензивној нези ниво 2 у смени

Б. –Одсек за анестезију  – 1 виша медицинска сестра/техничар у операционој сали

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

Под тачком  1 и 2А  - IV  степен - средња медицинска школа општег смера,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању               ( приправнички стаж ).

Под тачком   2Б   - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за анестетичаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж )

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије