ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE

директора Здравственог центра Ужице 0107-  8221  од                    18.07.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

           ОЈ Општа болница Ужице

 

 1. Виша медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству .......................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .......................... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виша мед.сестра техничар у гинекологији и акушерству – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинске сестре техничара на осталимј болничким одељењима –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

       

 

  

          ОЈ Дом здравља Сјеница

 

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти  – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински  техничар , положен стручни испит и важећа лиценца

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи  
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић