Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

                На основу члана 7. Колективног уговора  код послодавца  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић Србобран,  а у вези са  Кадровским  планом  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02  и Закључка Комисије   за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радно    ангажовање  бр.  112-1931/2019  од  26. фебруара  2019. године   директор  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран расписује

 

О  Г  Л   А  С

за пријем у радни однос

 

 на  радно место:   

 

             доктор медицине у хитној медицинској помоћи   ............................     1 извршилац

са пуним  радним временом  на неодређено време у служби за здравствену заштиту одраслих

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања /испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.    

 

Опис послова:  према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Др Ђорђе  Бастић“  Србобран.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни уз  пријаву на оглас  да доставе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (наведена адреса и контакт телефон)
  • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце издате од надлежне коморе (или решење о упису у именик надлежне коморе)
  • Фотокопију вежеће личне карте
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме

 

Достављене  фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

Лице које буде изабрано, доставиће ов0ерене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање  Србобран.

Оглас ће бити објављен  и на веб сајту Министарства заравља Републике Србије.

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

директор

Кладар  др Властимир