Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, Обавештењем о одобреним апропријацијама у  Одлуци о буџету  Општине за 2019. годину  број 06-478/2018-04  од 03.01.2019.године, Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 701/2019 од  15.08.2019.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Медицинска сестра техничар 1 извршилац,  за рад  на пословима Медицинска сестра/ техничар,  у амбуланти у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом,  са пуним радним  временом, организованим у сменском раду (у три смене),  на  одређено  време, ради замене, до повратка  запосленог са боловања, а најдуже до   12. 2019. године.

 

 

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД: утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19

         

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији  и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.169/2018,448/2018 и 114/19

 

Стручна спрема/ образовање:

–       средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/ техничар.

Оглас ће бити објављен  веб сајту  Националне службе за запошљавање и  на wеb сајту Министарства здравља РС.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  бр.58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

 

Уз пријаву приложити доказе о испуњености услова:

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

      - Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

 -  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,

 -  Оверена фотокопија уверења о положеном стручном  испиту,

  -Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе/Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија)

-Уверење о држављанству Републике Србије

-Извод из матичне књиге рођених

       -  Фоткопија важеће личне карте.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

Кандидат који заснује радни однос дужан је да достави  лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Директор

Др Бранка Радовановић

спец . опште медицине