Дом здравља Брус

На основу члана 116.Закона о здравтсвеној заштити („ Сл.гласник РС“, бр.25/19), члана 27. став 1 тачка 8) Статута Дома здравља Брус број 320/2-06, Одлуке Управног  одбора Дома здравља Брус, број 310/2 од 14.08.2019.године, Управни одбор Дома здравља Брус

 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Домa здравља Брус, на мандатни период

од 4 ( четири) године

 

 

Послови који се обављају на радном месту директора

 

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе,

у складу са законом.

 

Услови за избор и именовање:

 

За директора здравствене установе може бити именовамо пунолетно и пословно

способно  лице које:

 

 • је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистра фармације- медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на акадмским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање,
 • има најмање пет година година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи,
 • није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правоснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравтсвеној установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора,
 • није члан органа политичке странке,
 • има завршену специјализацију у складу са Законом о здравственој заштити.

 

 

 

Место рада

 

Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, Брус

 

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере

 

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата за именовање директора оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, као и усменом провером у разговору са кандидатом у изборном поступку

 

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора установе.

Знања кандидата оцењују се провером познавања области здравствене делатности, здравственог права и етике, комуникације у здравству, здравствене економије и процене здравстевних технологија,  познавање области корпоративног управљања, општих прописа о раду, познавање рада на рачунару, унапређење рада и развоја установе.

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима ( материјалним, финансијским, кадровским)

     

Рок за подношење пријава

 

Пријаве се подносе у року од 8 (осам)  дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику Републике Србије“

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драгана Живадиновић, дипл.прав., телефон 037/826-645, локал 187

 

Адреса на коју се пријаве подносе

 

Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус

са назнаком „ Пријава на јавни конкурс за директора- не отварати“

 

Докази који се прилажу уз пријаву

 

Уз пријаву на јавни конкурс, у којој треба навести своју кратку личну, радну и стручну биографију, приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

 

 • доказ о одговарајућем образовању - диплома о завршеном факултету,
 • доказ о радном искуству – уверење од послодавца
 • доказ о неосуђиваности – уверење од надлежних судова
 • доказ да се против кандидата не води истрага – уверење из МУП-а
 • доказ да није члан органа политичке странке- својеручно потписана изјава,
 • доказ о завршеној специјализацији- уверење о завршеној специјализацији

 

 

 

Докази о испуњавању услова из конкурса се морају предати у оргиналу или овереној фотокопији.

 

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Јасмина Стојановић, с.р.