Институт за ментално здравље, Београд

 

              На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута , директор Института за ментално здравље дана 12.08.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом,

ради замене привремено одсутне запослене

 

 

Оглас се објављује за послове ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА – 1 извршилац

 

Потребни услови :

      Високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује

      високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

         уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

         Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
                   -     радну биографију,

  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за послове доктора медицине),
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.
  •  

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен на сајту Националне службе запошљавања дана 14.08.2019. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

 

ВД Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Доц.др Милица Пејовић-Милованчевић