Специјална болница за Плућне болести Сурдулица

ПОРТИР - ТЕЛЕФОНИСТА

 

 

На одређено време до повратка радника са неплаћеног одсуства.

 

  1 извршиоц

 

   Услови: IV степен стручне спреме.Кандидат уз пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе –уверења о завршеној средњој школи; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата –за изабраног кандидата);биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику „Послови“ Националне службе за запошљавање.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

          

 

Специјална болница за

плућне болести Сурдулица

Директор

др Васил Ненков