Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број  : 112-01-1436/2018-02,  Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр.    2003   од  01.08.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

 

  1. медицинска сестра/техничар

- 1 извршилац, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа :

 

- завршена Медицинска школа (IV степен стручне спреме)

-положен стручни испит

-лиценца

- радно искуство у струци најмање 3 (три)  године

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - Фотокопију дипломе ,уверења о положеном стручном испиту и лиценце (оверене копије)

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

     - Доказ о радном искуству у струци (фотокопија Уговора о раду и сл....)

    -   Фотокопију /исчитану личну карту

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Дом здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

                                                                        в.д.директора Дома здравља“Земун“

                                                            др Александра Цветковић,спец.опште медицине

 

Предмет обрадила:

Светлана Кајнацо,дипл.правник