Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

На основу члана 22 . Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања , и Закључка 51 број 112-5283/2019 од 29. Маја 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и дописа Министарства здравља број 112-01-710/2019-02 од 17. на 2019. године, вд директор

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ


О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ

    

  1. Радно место:   ЧИСТАЧИЦА  ,  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

                  СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ  

                                                        ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ

 

  Услови: - Основна школа, без искуства.

                   

Опис послова ЧИСТАЧИЦА:

 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

 – одржава чистоћу  износи смеће;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

 –  чисти, пере и брише све апарате,

- одговоран је за хигијену просторија које одржава,

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија сведочанства ;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 04.09.2019. године.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 04.09.2019. године.

 

У Сијаринској бањи                                                                          ВД   Д и р е к т о р

26.08.2019 . године                                                             Прим др Зоран Раденковић , физијатар.