Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Закључка 51 број 112-7568/2019 од 26.07.2019.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д.директора бр. 1886/2019-2 од 27.08.2019.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о пријему у радни однос бр. 2911/2017-2 од 28.12.2017.год.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

 • ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- општи смер, IV степен стручне спреме, за рад  на одељењу за општу хирургију, рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време
 • ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- општи смер, IV степен стручне спреме, за рад  у ОЈ за збрињавање хитних стања, рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време

 

            

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail-ом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме – општи смер,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
 • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
 • фотокопију / очитану личну карту
 • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
 • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.
 1.  

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

в.д. директора

Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић