Дом здравља Жабари

На основу  члана 164. Став 4. Закона о здравственој заштити, и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

 1. 1. Једног администратора информационих система и технологија за пријем у радни однос у ДЗ Жабари са пуним радним временом на одређено време најдуже до 2 године.

 

 Опис послова:

 • Поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза
 • Поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других
 • Поставља и одржава интегрисани систем заштите контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података
 • Учествује у изради пројектне документације
 • Тестира програмске целине по процесима
 • Подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме кабловских и радио мрежа
 • Инсталира, подешава, прати параметре рада утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса- оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса-електронске поште, интранета, интернета, система и заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података.

 

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, услови су:

 

 • Високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова студијског програма четворогодишњих академских студија из области информационих система, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
 • На студијама из области информационих система у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
 • Возачка дозвола Б категорије

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:

-оверену фотокопију дипломе о траженом образовању.

-оверену фотокопију возачке дозволе,

- извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,

- уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.

- лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова(доставља се након уласка у ужи избор)

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров