Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 9587  од                 22.08.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

ОЈ  Дом здравља Ужице

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ....................................................................2 извршиоца

 

      ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......................1 извршилац

      

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршенa медицинска  школа ,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место возач у хитној медицинској помоћи – III или IV степен стручне спреме,завршенa средња школа саобраћајног смера,возачка дозвола Б категорије

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић