Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.106/18) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2018.годину, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. 1 (једног) СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Сарадник за израду планова набавки, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за послове набавке, до повратка запослене са боловања

 

  1. 1 (једног) РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – Обрачунски радник, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за рачуноводствене послове, до повратка запослене са боловања

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

 

                        Под 1: VII степен стручне спреме - завршен економски факултет;

 

                        Под 2: IV степен стручне спреме - завршена средња економска школа

 

 

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном фалултету/средњој школи,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-         биографија

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или поштом.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић