Општа болница Јагодина

На основу чланова 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Опште болнице Јагодина и Одлуке в.д.директора Опште болнице Јагодина бр.6210 од 28.08.2019. године, Општа болница Јагодина расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, за рад са скраћеним радним временом, сходно Посебном колективном уговору за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, на пословима

 • доктор медицине специјалиста у операционој сали у Одељењу анестезије са реаниматологијом – 1 извршилац,
 • доктор медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац.

Услови:

1) За доктора медицине специјалисту у операционој сали

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, односно aнестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, односно aнестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2) За доктора медицине

Високо образовање

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова:

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Јагодина.

Заинтересовани кандидати подносе:

1) За доктора медицине специјалисту у операционој сали

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеном Медицинском факултету;

- Оверену фотокопију Уверења или Потврде о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеним специјалистичким студијама за специјалисту анестезиолога;

- Оверену фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик Лекарске коморе;

- Потврду о радном искуству у звању доктора медицине (најмање три године и шест месеци);

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

2) За доктора медицине

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеном Медицинском факултету;

- Оверену фотокопију Уверења или Потврде о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик Лекарске коморе;

- Потврду о радном искуству у звању доктора медицине (најмање шест месеци);

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђева бр.4, 35000 Јагодина, са назнаком – „пријава за заснивање радног односа за доктора медицине специјалисту“ / „пријава за заснивање радног односа за доктора медицине“, или лично у писарници Опште болнице Јагодина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Милош Лукић, дипл.правник