Дом здравља Блаце

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутрнтично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Директор Дома здравља Блаце дана 19.08.2019. године, расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос:  

 

Возач у санитетском превозу - 1 (један) извршилац, на одређено време, до три месеца, због повећаног обима посла.

 

Опис послова: врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и

повређеног;на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања,преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената.Обавља и друге послове превиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији.

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутрнтично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце.

 

Посебни услови за заснивање радног односа су:

                  стручна спрема/образовање

           -средње образовање.

               - додатна знања/испити/радно искуство

           -возачка дозвола  Б категорије

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
  • Неоверену фотокопију возачке дозволе,
  • Неоверену фотокопију личне карте.

 

Остало:

 Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос,

Уколико изабрани кадидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнот за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Блаце.

 

 Оглас објавити код Националне службе за запопшљавање, и на web страници Министарства здравсља Републике Србије.

 

Рок за подношење пријеве је 8. дана од дан аобјевљивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

 

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

 

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем поште на одресу: Дома здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место „возач у санитетском превозу“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине