Апотека “ШАБАЦ”

На основу члана 116. и члана 119. Закона о здравственој заштити
(“Сл.гласник РС”бр.25/2019) и члана 20. Статута Апотеке “ШАБАЦ” и Одлуке
Управног одбора на седници од 06.09.2019. године, Управни одбор Апотеке
“ШАБАЦ” расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ”ШАБАЦ” У ШАПЦУ

 

Услови


За директора Апотеке “ШАБАЦ” може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
-да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације,
односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање
из области правних, економских, односно организационих наука, на академским
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
-да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог
менаџмента;
-да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене
установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
-да лице није осуђивано, односно да се против лица не води истрага,
односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом
којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела,
односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно
кривично дело на казну затвора од 6 месеци или тежу казну, нити за кривично дело
против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком
изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно
психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара,
односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може
обављати дужност директора и
-да није члан органа политичке странке.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ПОДНОСЕ:

-личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом
-доказ о одговарајућем образовању
-доказ о радном искуству у струци
-друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту
директора
-извод из матичне књиге рођених
-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
-уверење да лице није осуђивано и да се против њега не води кривични

поступак (не старије од 6 месеци)

Докази о испуњености услова конкурса достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији.

 

ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ, МЕСТУ РАДА И ПОСЛОВИМА
ДИРЕКТОРА:

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор Апотеке “Шабац”, а на
основу предлога управног одбора именовање директора врши оснивач, на период
од четири године.
Место рада за који је расписан конкурс је у Шапцу, у седишту установе.
Чланом 114. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” бр.25/2019)
предвиђено је да директор организује рад и руководи процесом рада, представља
и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене
установе, у складу са законом.

Рок за подношење пријаве је 5 дана од дана објављивања конкурса у
Службеном гласнику Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се у
затвореној коверти на адресу:
Апотека “ШАБАЦ”, ул.Господар Јевремова бр.23, 15 000 Шабац,
са назнаком: “За Управни одбор Апотеке”ШАБАЦ”-не отварати”
Управни одбор Апотеке “ШАБАЦ” ће у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса извршити избор кандидата и доставити предлог оснивачу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће
се разматрати.
Контакт за обавештења о конкурсу 064/877-17-46.

 

Председник УО
Мирјана Илић