Дом здравља Трговиште

На основу Члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једниница локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.  106/2018), тачка 3. алинеја 3. Кадровског Плана за Дом здравља Трговиште за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 17.04.2019. године, ради запошљавања на одређено време и ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл. Гласник РС“ број 43/06, 112/09, 50/10,
79/11, 10/12- др. пропис 119/12 – др. пропис и 22/13,16/18),Одлуке о расписивању конкурса бр.1060 од 06.09.2019.год., директор Дома здравља Трговиште расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ(ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ) – један (1) извршилац на одређено
време,ради замене привремено отсутног запосленог,до његовог повратка ,са пуним
радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва-Одсек
стоматолошке здравствене заштите
Услови за заснивање радног односа су:
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат
мора испуњавати и следеће услове:
- Завршен Стоматолошки факултет
- Положен стручни испит,
- Лиценца
- Најмање 6 месеци рада у струци
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома
здравља Трговиште.
Заинтересовани кандидати подносе:
- Пријаву на оглас,
- Кратку биографију,
- Фотокопију личне карте,
- Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених,
- Оверену фотокопију Уверења о држављанству,
- Оверену фотокпију Уверења о положеном стручном испиту,
- Оверену фотокопију Лиценце,
- Потврда о радном искуству
Изабран кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско Уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагасност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства
здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у
затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:
Дом здравља Трговиште
Улица: Краља Петра Карађорђевића бр. 81
17525 Трговиште
Кандидатима који не буду изабрани,не враћа се конкурсна документација,али исту могу
преузети у просторијама правне службе.
Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште.
За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210

 

 

Директор Дома здравља Трговиште
Др Новица Живановић