Института за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, а у вези са чл. 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), чл. 10. Колективног уговора Института за плућне болести Војводине од 05.01.2018. године, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), сходно сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број: 112-12610/2018 од 25.12.2018. године и Закључак 51 број: 112-2980/2019 од 26.03.2019. године)а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, расписује се

 

ОГЛАС


за пријем у радни однос
Оглашава се пријем у радни однос за следећа радна места:
1) Медицински физичар на неодређено време са пуним радним временом,
1 извршилац
Услови за заснивање радног односа су:
– високо образовање стечено
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
– здравствена способност за рад у зони зрачења
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.


2) Виша медицинска сестра/техничар на неодређено време са пуним радним
временом, 1 извршилац
Услови за заснивање радног односа су:
– високо образовање стечено
- у школама здравствене струке, на струковним студијама првог степена
(основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање
од 10. септембра 2005. године или
- на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две
године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра
2005. године
– положен стручни испит
– Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.


3) Медицинска сестра/техничар на неодређено време са пуним радним
временом, 4 извршиоца
Услови за заснивање радног односа су:
– завршена средња медицинска школа, општи смер
– положен стручни испит
– Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.


4) Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним
радним временом, 3 извршиоца
Услови за заснивање радног односа су:
– завршена средња медицинска школа, општи смер
– положен стручни испит
– Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.


5) Медицинска сестра/техничар на одређено време, са пуним радним
временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског
одсуства, 1 извршилац
Услови за заснивање радног односа су:
– завршена средња медицинска школа, општи смер
– положен стручни испит
– Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.


6) Медицинска сестра/техничар на одређено време, са пуним радним
временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег
од 30 дана, 2 извршиоца
Услови за заснивање радног односа су:
– завршена средња медицинска школа, општи смер
– положен стручни испит
– Лиценца или Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Института за плућне болести Војводине.
Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати подносе:
– потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail
адресом,
– изјаву кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписану,
– фотокопију дипломе о завршеној школи,
– фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
– фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије,
– фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована),
– фотокопију извода из матичне књиге рођених,
– фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме),
– доказ о радном искуству (ако га има) након положеног стучног испита (потврда
послодавца или фотокопија радне књижице).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.
Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас,
именоваће се Комисија за пријем.
Комисија ће размотрити све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавити разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне
службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије.


Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у
радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за
плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне
болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити
посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Приликом заснивања радог односа, изабрани кандидати дужни су да доставе:
– Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос;
– Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног
односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени
ризика Института за плућне болести Војводине (за послове под тачком 1.);
– Доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б;
– Уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје
надлежни суд);
– Оверену фотокопију дипломе;
– Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
– Фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе
Србије;
– Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института
Проф. др сци. мед. Илија Андријевић