Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018 , Дописа Министарства здравља број 112-01-989/2019-02 од 05.08.2019. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7568/2019 од 26.07.2019. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-1697 од 09.09 .2019. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

О Г Л А С

Ради попуне радног места:

 • Доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља,
 • ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
 • врши дијагностику и благовремено лечење пацијената,
 • спроводи превентивне, куративне прегледе и спроводи прописане скрининг програме,
 • указује хитну медицинску помоћ,
 • упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,
 • спроводи кућно лечење и здравствену негу,
 • прописује лекове и медицинска средства,
 • учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби,
 • води прописану медицинску документацију и евиденцију,
 • учествује у процесу акредитације,
 • обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година медицинске струке, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.
 •  

На основу ове Одлуке, Одељење за правне и опште послове Дома здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, сачиниће Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца наведене кадровске структуре.

Текст огласа доставити Министарству здравља ради објављивања на сајту.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

 

 

Директор Дома здравља                                                                                                                      Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства