Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 7565    од  04.09.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање сагласности  за  ново запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51  број:112-7568/2019   од  26.07.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

  за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

-  мед.сестра/техничар на болничком одељењу  за потребе Службе за унутрашње болести  1  извршилац

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*завршена средња медицинска школа,општи смер, IV степен стручне спреме

*  положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима;

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила ;

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

-извод   из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

                                                                                                                               Др Зоран Ђурић, в.д. директора