Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада, Центра за микробиологију, Јединица заклиничко-дијагностичко тестирање,  директор Градског завода, доноси следећу

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. Један (1) извршилац на радно место ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад.

 

- Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; врши пријем пацијената ради узимања анамнестичких података и узорака за бактериолошке, миколошке, паразитолошке, серолошке и биохемијске анализе; ради на издавању резултата завршених анализа пацијенту; помаже лекару специјалисти у појединим фазама дијагностике; учествује заједно са лекаром специјалистом на увођењу и уходавању нових анализа; одржава, чува и шаље сојеве клица за крајњу идентификацију; ради на дистрибуцији готовACих хранљивих подлога; обавља микроскопску дијагностику хелмината и протозоа и припрема препарате за паразитолошке прегледе; врши контролу о приспелим и утрошеним реагенсима; по потреби скупља материјал на терену; учествује у едукацији кадрова одговарајућег степена и профила; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима;обавља и друге послове по налогу главног техничара, начелника Јединице и руководиоца Центра.

 - Услови:

 

Стручна спрема/ образовање:

- Високо образовање медицинске струке:

        *на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

       *на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање 6 месеци у наведеном звању;

- познавање рада на рачунару.

 

 - Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеној вишој медицинској школи;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић