Дом здравља Параћин

На основу члана  члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),  у складу са Кадровским планом за Дома  здравља Параћин   112/01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,     ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН  расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Медицинска сестра/техничар у амбуланти- један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са Одсеком превентивне здравствене заштите Дома здравља Параћин са пуним радним временом,   ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка, најдуже 12 месеци.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду запослени треба да испуни и посебне услове:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

 

-Средње образовање

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

 - лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

Општи / типични опис посла:

 - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада;

 - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

 - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

 - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

  - правилно одлаже медицински отпад;

-Води целокупну прописану медицинску документацију, врши електронско фактурисање, наплаћује партиципацију, предаје новац на благајну

-Спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара.

-Учествује у пружању прве помоћи  у хитним случајевима

- Учествује у здравствено васпитном раду

-Учествује у заказивању прегледа

-Контролише документацију, чува медицинску документацију пацијената од неовашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност података

  -Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем 

     директора у складу са Законом о јавним набавкама.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

-За свој рад одговоран је Главном медицинском техничару и Начелнику службе.

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

         -пријаву на оглас

         - кратку биографију

         -извод из матичне књиге рођених/венчаних

         - уверење о држављанству

         - диплома о завршеној  медицинској школи  

         - уверење о положеном стручном испиту

         -лиценца за самостали рад у струци или решења о упису у Комору

         -доказ о радном искуству  ( потврде, уверења и сл.)

 

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у неовереним копијама

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин са назнаком  

 

“ ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА СА ОДСЕКОМ

ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ “

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

         Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

Директор

Дома  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије