Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 10666  од               16.09.2019.год.,а на основу  Закључка 51 број 112-2980/2019 од 26.03.2019.године и  Закључка 51 број 112-8491/2019 од 28.08.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ..................................................................................................... 2 извршиоца
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ..................... 2 извршиоца

        ОЈ Општа болница Прибој

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ..................... 2 извршиоца

  ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................ 2 извршиоца

 

 

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине  – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет,важећа лиценца и положен стручни испит
 • За радно место медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима и Медицинска сестра техничар у амбуланти – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић