Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-10669  од                    16.09.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Виши радиолошки техничар  ...................................................................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Зубни техничар .............................................................................................................. 1 извршилац

          ОЈ  Дом здравља Пријепоље

 1. Спремачица просторија у којима се апружају здравствене услуге ........................... 1 извршилац

          ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Домар / мајстор одржавања ........................................................................................ 2 извршиоца
 2. Спремачица просторија у којима се апружају здравствене услуге ........................... 1 извршилац

      

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виши радиолошки техничар – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер радиолошки техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар / мајстор одржавања –III или IV степен стручне спреме,завршена средња стручна школа школа ,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачице просторија у којима се апружају здравствене услуге-I или II степен стучне спреме,завршана основна школа,без обзира на радно искуство
 • За радно место зубни техничар –IV степен стучне спреме ,завршена средња медицинска школа,смер зубни техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић