Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 10449 од

11.09.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

 

                   ОЈ Општа болница Ужице

  1. Виша медицинска сестра техничар у гинекологији ии акушерству................... 2 извршиоца

        

                   

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место виша медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа смер акушерски ,важећа лиценца и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић