Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-725 од                      16.09.2019.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос једног магистра фармације –медицинског биохемичара   на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета у Oдељењу за лабораторијску дијагностику, Општа Болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама – Фармацеутски факултет  – студијски програм медицинска биохемија, по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године – Фармацеутски факултет – смер медицинска биохемија, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж)..

 

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-723 од                      16.09.2019.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С 

За пријем у радни однос једног вишег физиотерапеута са пуним радним временом до повратка запослене са  породиљског одсуства у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију, Општа Болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.        

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж).

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије