Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-8490/2019 од 28.08.2019.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-4837/1 од 16.09.2019 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

 

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Лабораторијски техничар у дијагностици Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну хемију, на повећани обим посла до три месеца.

 

- Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара;учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

 • средње образовање медицинске струке;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар

 

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство у области испитивања органских полутаната применом технике Гасне хроматографије, Обученост за самостално припремање узорака хране, воде, отпада, отпадних вода, земљишта и седимента, предмета опште употребе и дувана за одређивање резидуа органских полутаната техником  ГАСНЕ ХРОМАТОГРАФИЈЕ, Обученост за самостално припремање узорака применом течно-течне и solid phase екстракције, Практично лабораторијско искуство за самостално припремање узорака за одређивање пестицида QuEchers  методом у воћу, поврћу, житу, брашну, млеку и млечним производима, месу, дијететским производима ).

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар у коме се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                 

                                       

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић