Општа болница Бор

На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,  Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године и Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-989/2019-02 од 03.09.2019.године,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

     

 Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

     

 

   1  доктора медицине ,  са пуним радним временом, за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања Опште болнице Бор

      Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-  Завршен Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, Решење о упису у Комору и Лиценца за рад

      Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор.

     Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена студирања,   дужина студирања,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена на разговору

  

     Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

 

   Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним подацима за контакт (CV).

                

      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду , дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење) и оргинале или оверене фотокопије потребне документације. 


        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и на сајту Министарства здравља РС.

 

          Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор,    са назнаком за “Оглас”

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић

 

  

      На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,  Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године и Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-989/2019-02 од 03.09.2019.године,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

  Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

     

  I   2 медицинскe сестрe техничара, са пуним радним временом за рад на болничким одељењима  Опште болнице Бор.

         Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 -  Завршена Медицинска школа, IV степен стручне спреме општег смера, положен стручни испит, Решење о упису у Комору и Лиценца за рад.  Радно искуство на нези болеасника у стационару.

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор.

       Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена завршног испита,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена на разговору

 

 II  1 гинеколошко акушерску сестру, са пуним радним временом за рад у Одсеку акушерства, Службе гинекологије и акушерства  Опште болнице Бор.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 -  Завршена Медицинска школа, IV степен стручне спреме – гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит, Решење о упису у Комору и Лиценца за рад.  Радно искуство на одељењу акушерства.          Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор.

    Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена школовања/завршног испита,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена на разговору

 

  Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

  Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним подацима за контакт (CV).   

   Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду , дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење) и оргинале или оверене фотокопије потребне документације.

   Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и на сајту Министарства здравља РС.

 

          Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор,    са назнаком за “Оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић