Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.106/18), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-989/2019-02 од 05.09.2019.год. и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 4996/12 од 11.09.2019. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време у
Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

 

 1. 1. Mедицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за једнодневну хирургију, дијагностичко-терапијске процедуре и специјалистичко-консултативне делатности Службе за анестезиологију и реаниматологију при заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 2. Mедицинска сестра/техничар у операционој сали за рад на Одељењу анестезије Службе за анестезиологију и реаниматологију при заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Mедицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за службу ортопедије, трауматологије, офталмологије и оториноларингологије Службе за анестезиологију и реаниматологију при заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Медицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одсеку за максилофацијалну хирургију  у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Mедицинска сестра/техничар у операционој сали за рад на Одељењу операционе сале Сектора за хируршке гране медицине Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству за рад на Одељењу за патологију трудноће са перинатолошком амбулантом у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера IV  степен

- стручни испит;       

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 8. Виши радни терапеут у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац

Услови: Виша медицинска школа смер радни терапеут, VI-1 степен, Висока медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен Медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковни радни терапеут, VI-2 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • доказ о радном искуству

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине