Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015)

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време,

повећан обим посла до 24 месеца

 

IДоктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности - офталмолог  у  

   Специјалистичко – консултативној служби – 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови: Завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из

       офталмологије, положен стручни испит.  

 

III – Опис:

– превенира, дијагностикује и лечи болести  и повреде коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;– обавља послове специјалистичке дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај; – обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,предлаже дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; – прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; – даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, - обавља послове специјалистичке дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај; – учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; – обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; – планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;  - обавезан је да се стручно усавршава у оквиру своје специјалности и обавезан је да примењује све законске одредбе из своје области и учествује у изради документације по налогу инспекцијских и других државних органа.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеноj специјализацији
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на одређено време, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                     Дом здравља „Врачар“

                                                                                 Ул. Велимира Бате Живојиновића бр.16

                                                                                                         11 000 Београд

                                                                                               са назнаком „ЗА КОНКУРС“

                                                                                                (специјалиста офталмологије)