Дом здравља „Бечеј“ Бечеј

На основу члана 116. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 025/2019) и члана 19. став 1. Статута Дома здравља, Управни одбор Дома здравља „Бечеј“ Бечеј је на седници одржаној 12. септембра 2019. године донео Одлуку да се распише:

 

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

 

            Дом здравља ’’Бечеј ’’ из Бечеја, ПИБ 100435027, МБ 08068941, улица Браће Тан 3, 21220 Бечеј расписује конкур за именовање директора на предлог Управног одбора Дома здравља ’’Бечеј’’.

           

Послови које ће обављати именовано лице:

- организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи;

- координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;

- именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;

- доноси правилник о организацији и систематизацији послова;

- представља и заступа здравствену установу без ограничења;

- спроводи утврђену пословну и здравствену политику;

- извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;

- предлаже пословну политику, План рада и Финансијски план;

- подноси Управнопм одбору извештаје о пословању;

-  Одлучује о заснивању радног односа и правима и обавезама запослених за време трајања и у случају престанка радног односа, у складу са Законом, Колективним уговором и Општим актима;

- одлучује о стручном усавршавању и едукацији запослених;

- доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама;

- обезбеђује минимум процеса рада, у складу са прописима, у случају штрајка запослеих;

одлучује о набавци., коришћењу и заштити имовине Дома здравља, у складу са прописима;

- извршава судске одлуке и налоге државних органа;

- одговоран је за безбедност и здравље на раду, противпожарну заштиту, народну одбрану и физичко обезбеђење Дома здравља;

- врши и друге послове у складу са Законом, другим прописима, општим актима и одлукама надлежних органа.

 

Место где ће именовано лице обављати  радне задатке је  ДЗ  „Бечеј“  Бечеј у улици Браће Тан  број  3.

 

За Директора Дома здравља може бити именовано лице које поред општих услова прописаних чланом 115  Закона о здравственој заштити(’’Сл. Гласник РС’’ бр. 25/19) испуњава и следеће посебне услове:

 

 • да има завршен Медицински факултет и Специјализацију из гране медицине којом се по прописима може бавити Дом здравља, или
 • да има завршен Правни факултет и завршену едукацију из области здравственог менаџмента, или
 • да има завршен Економски факултет и завршену едукацију из области здравственог менаџмента,
 • да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,односно руководилац организационе јединице у здравственој установи,
 • да је психофизички-здравствено способан за рад,
 • да има возачку дозволу Б категорије.

 

Лице које конкурише за Директора Дома здравља треба уз пријаву на конкурс да поднесе следеће:

 • биографију,
 • диплому или оверену фотокопију дипломе  о завршеном факултету,
 • диплому  или оверену фотокопију допломе о положеном специјалистичком испиту,
 • уверење о радном стажу,
 • доказ да није осуђиван, да се против њега не води истарга.
 • лекарско уверење о здравественој способности
 • оверена фотокопија возачке дозволе.

 

Директора именује Скупштина Општине Бечеј, као оснивач Дома здравља, на предлог Управног одбора Дома здравља на период од четири године.

 

Изборни поступак спроводи Управни одбор међу кандидатима који испуњавају прописане услове за рад на радном месту директора.

У изорном поступку директора, управни одбор оцењује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.

Ранг листу кандидата за директора, Управни одбор доноси већином гласова од укупног броја чланова управног одбора.

 

Конкурс је отворен 5 дана, рачунајући од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Пријава на конкурс се подноси писаним  путем у писарници Дома здравља, или путем поште, на адресу: Дом здравља „Бечеј“ Бечеј, Браће Тан бр.3., са назнаком „Пријава на конкурс“.

 

Лице та давање обавештења о конкурсу: Степанов Бранислава, дипл. правник 021 6912 660 локал 114.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.