Specijalna Bolnica Za Rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

            Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/18)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“

RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME :

 

 

Jednog  (1) višeg fizioterapeuta, za potrebe Medicinskog sektora NA ODREĐENO VREME – za puno radno vreme radi zamene, do povratka sa porođajnog odsustva zaposlene.

 

Opis poslova:

 

Učestvuje u timskoj fizikalnoj obradi i tretmanu pacijenata.Sprovodi kineziterapijski tretman na osnovu testova i merenja, funkcionalnog statusa.Obučava pacijente sa vežbama i kontroliše iste.Obučava pacijente uz postavljanju i pravilnom korišćenju ortopedskih i protetičkih pomagala.Sprovodi elektrostimulaciju mišića i elektrodijagnostiku po nalogu vođe stručnog tima.Vrši krioterapiju, kao i sve terapijske procedure shodno plana tretmana, koju sačinjava rukovodioc tima. Stara se o sprovođenju osnovne doktrine u fizikalnoj terapiji.Vodi evidenciju izvršenih usluga.Vrši edukaciju pacijenata u vezi korišćenja i očuvanja preostalih sposobnosti invalidnih osoba.

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnom fizioterapeutu ili zameniku glavnog fizioterapeuta.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

 • na osnovnim studijama prvog stepena 180 ESPB (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute
 • položen stručni ispit
 • licenca

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Prijava na oglas
 • Biografija
 • Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Fotokopiju licence
 • Fotokopiju lične karte
 • Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije, za kandidate rođene posle 1971.god. hepatitis B, MMR)

 

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu   Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Ministarstva zdravlja. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rezultati konkursa će biti istaknuti na internet stranici SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.

Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet stranici SBR „Banja Kanjiža“

 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

NARODNI PARK  BB

24420 KANJIŽA

Sa naznakom: Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove višeg fizioterapeuta“.

                                                                                       

  

v.d.Direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić, dipl.ek.master