Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. до 8  Колективног уговора за Дом здравља Кула број 886 од 22.03.2019. године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018 од 20.08.2018. године, који је Дом здравља Кула примио дана 03.09.2018. године под бројем 2571, као на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања број 3156 од 27.09.2019. године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                            

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 24 месеца, за следеће послове:

 

-    ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ - 1 извршилац у  Служби за  здравствену заштиту деце и омладине

 

  1. Послови и радни задаци:

а) Врши систематски преглед новорођенчади и одојчади до прве године живота (узимање анамнестичких података, физикални преглед по системима, процена психофизичког развоја, мерење телесне масе и дужине и обима главе, минимални неуролошки преглед, упућивање на предвиђени скрининг, за одређени узраст, упућивање на лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни рад, оцена, здравственог стања и процена фактора ризика по здравље);

б) Систематски преглед мале деце од једне до шест година (узимање анамнестичких података, физикални преглед по системима, процена психофизичког развоја, процена развоја чула (вид, слух, говор), мерење телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, мерење обима струка, мерење крвног притиска, упућивање на предвиђени скрининг за одређени узраст, упућивање на лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања поклапа са термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни рад, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље);

в) Систематски преглед школске деце и омладине (узимање анамнестичких података, физикални преглед по системима, мерење телесне масе и висине израчунавања индекса телесне масе, мерење обима струка, мерење крвног притиска, процена психофизичког развоја и процена развоја чула вида, слуха, говора, упућивање на предвиђени скрининг, за одређени узраст оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, индивидуално здравствено-васпитни рад, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље);

г) Контролни преглед деце, школске деце и омладине (редовни у случају праћења поремећаја), узимање анамнестичких података, физикални преглед по системима или циљано, упућивање на предвиђени скрининг за одређени узраст, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни рад;

д) Лекарски преглед пре упућивања у установу за колективни боравак (јасле, обданиште, летовалиште) и уписа у средње и више школе и факултет, издавање уверења у ту сврху; узимање анамнестичких података, физикални преглед циљано, лабораторија, оцена вакциналног статуса, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено-васпитни рад;

ђ) Први преглед деце, школске деце и омладине ради лечења (узимање анамнестичких података, физикални преглед, по органима и системима у складу са тегобама и проценом лекара, упућивање на основне лабораторијске претраге, друге дијагностичке поступке, специјалистичко консултативни преглед, болничко лечење по потреби постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање терапије, едукација у терапијске сврхе, спровођење хигјенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета, хигјенско-епидемилошки надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за јавно здравље; спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са центром за социјални рад);

 е) Поновни преглед деце, школске деце и омладине ради лечења (узимање анамнестичких података, провера ефикасности прописане терапије, физикални преглед, по органима и системима у складу са тегобама и проценом лекара, упућивање на друге дијагностичке поступке, постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање терапије, едукација у терапијске сврхе);

ж) Посебни преглед деце, школске деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења (узимање анамнестичких података, физикални преглед при упућивању на болничко лечење и операцију; упућивање на детаљне лабораторијске анализе (биохемија, хепатограм, брисеви и др.), упућивање на РТГ И УЗ прегледе, упућивање на остале дијагностичке процедуре, провера радне или постављање коначне дијагнозе, припрема, болесника за оцену инвалидске комисије и лекарски преглед за процену потреба и усмеравање деце ометене у развоју, очитавање резултата и оцена здравственог стања);

е) Унос података у медицинску документацију.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Oдлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:     

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

            - потпуна физичка и психичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из  тачке I Огласа.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила за послове из тачке I Огласа – завршен медицински факултет, завршена специјализација из педијатрије, VII-2 степен стручне спреме

- уверење (потврда) о положеном стручном испиту;

-  фотокопија личне карте (са читача);

- лиценца за рад

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Јавни оглас о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, и објављује и оглашава на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

 Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу“ из тачке 1. Огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко