Дом здравља Куршумлија

На основу члана 7. и 8 Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018) и  Одлуке   директора Дома здравља Куршумлија бр 2070 од 26.09.2019. године, директор расписује

 

О Г Л А С

 

за пријем у радни онос на одређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Возач у санитетском превозу, 1 (један) извршилац, у одељењу возног парка ,

  Услови: средње образовање III-IV степен стручне спреме и положен возачки испит Б категорије.

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова у Дому здравља Куршумлија

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • фотокопију сведочанства
  • Фотокопију или очитану возачку дозволу Б категорије

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

           Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Куршумлија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти на адресу :

Дом здравља Куршумлија

Улица: Др Мелгарда бр.1

18430 Куршумлија

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА

Др Уранија Петровић