Zavoda za hitnu medicinsku pomoć „Niš“ u Nišu

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 106/18),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć "Niš" u Nišu broj 4103 od 12.09.2008. godine u svojstvu  direktora Zavoda raspisujem:

 

O  G  L  A  S

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa 1 (jednim)  službenikom za poslove zaštite,bezbednosti i zdravlja na radu, sa punim radnim vremenom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog radnika najduže do njegovog povratka na rad

                                                     

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

 

  • Završen fakultet zaštite na radu VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer zaštite na radu, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama, odnosno specijalističkim strukovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova.
  • Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenom fakultetu zaštite na radu  VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer zaštite na radu ili diplomu visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (overena fotokopija),
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Uverenje  da kandidat nije osuđivan original (ne starije od 6 meseci),
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak original(ne starije od 6 meseci),
  • Kratka biografija CV.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu  medicinsku pomoć „Niš“ 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Za oglas za službenika“ .

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć „Niš“ u Nišu, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije i  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje.
  

 

DIREKTOR
dr Slavolјub Živadinović
spec. urgentne  medicine