Специјална болница за рехабилитацију “АГЕНС“ Матарушка Бања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, одлуке вд директора бр.2385 од 27.09.2019, сагласности Министараства здравља Бр. 112-01-1054/2019-02 од 16.09.2019.год.  и члана 23. Статута,   Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“Матарушка Бања расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

на неодређено време са пуним радним временом

 

  1. Виши физиотерапеут

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: Основне студије првог степена ( основне струковне/академске студије) или основне студије у трајању од најмање 2 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. год.са положеним  стручним испитом, решење о упису у именик надлежне коморе медицинских радника и лиценца

 

  1. Медицинска сестра-техничар

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: Средње образовање, положен стручни испит, решење о упису у именик надлежне коморе медицинских радника, лиценца

 

Оглас достављен Министарству здравља ради објављивања на интернет страници.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, о положеном стручном испиту, копија решења о упису у именик коморе и лиценце.  Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о избору.Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађују запослени у стручној служби.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или  на адресу: Специјална болница за рехабилитацију “Агенс“Матарушка Бања,улица Жичка б.б.

36201 Матарушка Бања
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево.

За све ближе информације тел: 0365411062

 

 

ВД ДИРЕКТОР- др Горан Костић