Апотека Параћин

На основу члана 116. и члана 119. став 1. тачка 12. Закона о Здравственој заштити („Сл.Гласник РС“ бр. 25/2019), члана 25. став 1. тачка 8. Статута Апотеке Параћин, Управни одбор Апотеке Параћин дана 26.09.2019.године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА  АПОТЕКЕ  ПАРАЋИН

НЕ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 

              За директора Апотеке  Параћин може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове:

 

1) да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или

2) има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

3) има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;

4) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи

5) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

6) није члан органа политичке странке;

Директор Апотеке Параћин именује се на период од четири године.

 Место рада за које се расписује јавни конкурс је Параћин, у седишту установе.

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе, у складу са законом.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

1.Пријаву на оглас са кратком биографијом,

2.Извод из матичне књиге рођених/венчаних,

3.Уверење о држављанству,

  1. Доказ о одговарајућем образовању (диплома, за кандидате под редним бројем 1- додатно:уверење о положеном стручном испиту, лиценца),

5.Доказа о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,

6.Доказ да кандидат има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи,

7.Уверење издато од МУП-а да није осиђивано за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђено за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора,

8.Уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није покренут кривични поступак,

9.Оверену изјаву да није члан органа политичке странке,

10.Оверену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба јавног и приватног интереса из члана 113. став 6. закона о здравственој заштити.

 

Наведени докази достављају се у оригиналу или овереним копијама.

 

         Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова јавног конкурса, донети лично у писарницу Апотеке  Параћин или послати на адресу:

Апотека Параћин, Ул.Краља Петра Првог број 69., Параћин 35250 са назнаком

  

“ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ПАРАЋИН”

 

           Јавни конкурс објавити:

-у “Службеном гласнику РС,

-интернет страници Министарства здравља РС

-дневном листу “Политика”

           Рок за подношење пријава на јавни конкурс за Директора почиње да тече наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС” и траје 10 радних  дана.

         Знања и вештине које се оцењују у изборном поступку:

-Знање кандидата вреднује се тако што се проверава познавање област организације и рада Апотеке Параћин, кроз познавање законских прописа који регулишу област здравства. Управни одбор проверава знање кандидата кроз разговор са кандидатом.

        Управни одбор вреднује вештине кандидата: вештину комуникације, организационе способности, вештину руковођења.

 

           Неблаговремене,  непотписане, недозвољене пријаве као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

       Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Милутиновић, број телефона 062-560-779.

 

 

Апотека Параћин

Председник Управног одбора

Маријана Јовановић, дипл.економиста